DE ANTIPSYCHIATRIE

DE NOODZAAK VOOR EEN KRACHTIGE ANTIPSYCHIATRIE BEWEGING

 

In de zeventiger jaren was de antipsychiatriebeweging in Nederland gericht op het verkrijgen van meer inspraak en rechten voor patiënten. Op dit moment richt de beweging zich wereldwijd op de misstanden en schendingen van mensenrechten in de psychiatrie die mensen zonder wetenschappelijke onderbouwing “gestoord” verklaart en behandelt met gevaarlijke bewustzijnsveranderende medicatie, hersenbeschadigende elektroshocks en andere ingrepen in de hersenen.

Een steeds grotere groep geïnteresseerden en gedupeerden worden zich bewust van de macht die de psychiatrie heeft om iedere willekeurige inwoner van Nederland gedwongen op te nemen, gedwongen te behandelen en schade toe te brengen en verzet zich hiertegen. Dit verzet varieert van het bewust maken van anderen tot een steeds groter aantal gedupeerden die klachten en/of schadeclaims indienen en psychiaters voor de rechter dagen als ze het Wetboek van Strafrecht hebben overtreden. Het doel van al deze acties is een humane geestelijke gezondheidszorg die de mensenrechten van patiënten respecteert.

Om te kunnen begrijpen hoe de psychiatrie deze macht heeft verworven is het noodzakelijk om naar de geschiedenis te kijken.

 
                               

 

 

 

BRAIN-WASHING

Eén van de boekjes waar ik tijdens ons onderzoek al snel tegenaan liep, was een verkreukeld exemplaar van een werkje over brain-washing door professor Charles Stickley, New York © 1955. 

De inhoud van dit boekje vond ik zo moeilijk te confronteren, dat ik het twee jaar in mijn kast liet staan. Het betreft een methodiek waarmee de bevolking van elk willekeurig land door middel van de geestelijke gezondheidszorg naar apathie gebracht kan worden. Pas toen ik erachter kwam dat de lessen uit dit boek ook aan westerse faculteiten en aan het Engelse Tavinstock instituut voor psychologische oorlogsvoering waren gegeven, besloot ik het naar het Nederlands te vertalen.

Het handboek is gebaseerd op de methoden van Pavlov wiens werk de basis vormde voor een fundamenteel psychiatrisch misbegrip: het idee dat mensen programmeerbare dieren zijn die alleen beïnvloed worden door angst en beloning. 

Het boek werd gebruikt als het communistische instructiehandboek voor psychopolitieke oorlogsvoering om, onder de mantel van geestelijke gezondheidszorg, een wereld in chaos te creëren. Die wereld zou daarmee openstaan voor een gemakkelijke verovering door het communisme. Het communisme is geen wereldmacht meer maar de uitvoerders (de psychiatrie) lijkt ook heden ten dage  de methodiek nog steeds uit te voeren. 

In het boekje staat een openingstoespraak van de belangrijkste en beruchtste medewerker van Stalin, Lavreti Pavlovitsj Beria, hij hield deze toespraak voor Amerikaanse studenten aan de Lenin Universiteit in 1936.

L. P. Beria en Stalin

   
 

Lavretti Pavlovitsj Beria. 

Sovjet Russisch staatsman die sinds 1921 belangrijke posten in de veiligheidsdiensten bekleedde. 

DE TOESPRAAK VAN Lavreti Pavlovitsj BÈRIA.

In deze openingstoespraak wees hij de Amerikaanse studenten psychiatrie op hun toekomstige doelen en plichten. 

Hieronder enkele opvallende uitspraken aangaande de psychopolitiek:

BERIA: “Het (psychopolitiek) is minder bekend omdat het noodzakelijkerwijs het hoger opgeleid personeel aangaat, de uiterste toplaag van de “geestelijke geneeskunde”.

BERIA: “Met psychopolitiek worden onze voornaamste doelen effectief bereikt. Het produceren van maximale chaos in de cultuur van de vijand is de eerste en de meest belangrijke stap. Onze vruchten groeien in chaos, wantrouwen, economische depressie en wetenschappelijke verwarring…”.

BERIA: “Jullie moeten bewerkstelligen dat zelfmoord voortkomende uit een geestelijke onbalans normaal wordt gevonden en niet om een speciaal onderzoek vraagt of opgemerkt wordt.”

 

Een interessant gegeven van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) is het aantal “doden door psychische stoornissen” in Nederland. In 2006 werden er 6978 doden door psychische stoornissen geregistreerd door het CBS. Hiervan worden 272 doden toegeschreven het gebruik van drugs, alcohol en tabak.

De rest wordt voornamelijk toegeschreven aan “dementie” of aan andere stoornissen. De cijfers zijn;

 

Dementie                                           

Persoonlijkheidsstoornissen·          

Schizofrenie                                         

Wanen                                                    

Psychoses                                             

Bipolaire stoornissen                        

Depressie                                             

Eetstoornissen                                     

Anders                                                 

Totaal                                                 

6538

55

30

5

1

14

13

8

314

6978

 
       

 

 

Kort na de dood van Stalin werd Beria wegens machtsmisbruik terechtgesteld.

Bijna 7000 personen dus en hoewel dit schrikbarend veel mensen betreft, is het niet meer dan een getallenreeks. Er wordt nergens vermeld hoe deze mensen zijn overleden. Heeft men het hier over zelfmoord, dood door medicatie of het in één keer stopzetten van die medicatie? Slechts de “stoornis” wordt vermeld, niet de doodsoorzaak. 

Afgaande op het aantal zelfmoorden waar wij mee geconfronteerd worden denk ik dat onder deze cijfers, een groot aantal suïcides worden weggeschreven.

BERIA: “Met de instituten voor krankzinnigen hebben jullie in jullie landen gevangenissen waar een miljoen mensen rechteloos opgesloten kunnen worden zonder hoop op vrijheid. En op deze personen kunnen shocks en operaties worden uitgevoerd tot ze nooit meer een verstandige hap lucht kunnen nemen. Jullie moeten ervoor zorgen dat deze behandelingen gewoon en geaccepteerd worden. En jullie moeten elke behandeling of elke groep personen die met effectieve behandelingen komt, wegvagen.”

In Nederland weren er in 2006 (laatst beschikbare gegevens CBF) 17.120 personen gedwongen opgenomen.

BERIA: "Jullie moeten als gerespecteerde personen het veld van de psychiatrie en de psychologie domineren. Jullie moeten de ziekenhuizen en universiteiten domineren.”

BERIA: “Maar terwijl je aan het werk bent dreigt er wel gevaar. Het kan gebeuren dat er remedies worden gevonden voor onze “behandelingen”. Het kan gebeuren dat het grote publiek steen en been klaagt over de 'geestelijke gezondheidszorg'.”

BERIA: “Maak gebruik van de rechtbanken, gebruik de rechters, gebruik de grondwet, gebruik de medische genootschappen en haar wetten om onze doelen te bereiken. Wees niet terughoudend in je werk om dit voor elkaar te krijgen. Wanneer je geslaagd bent, zul je ontdekken dat je nu je eigen wetten kunt inbrengen en middels het zorgvuldig organiseren van de medische gemeenschappen, een constante campagne kunt voeren om de maatschappij in angst te houden en jouw vermeende effectiviteit te promoten.”

Dank je.

Sinds december 2007 is de Eerste Kamer akkoord met wijziging Wet Bopz

De Eerste Kamer heeft ingestemd met enkele wijzigingen van de Wet Bopz.  De nieuwe wetswijziging creëert ruimere mogelijkheden om dwangbehandeling toe te passen tijdens een dwangopname.De rechter verleent voortaan een voorwaardelijke machtiging als hij van de patiënt redelijkerwijs kan aannemen dat hij de voorwaarden naleeft, bijvoorbeeld het regelmatig innemen van de medicatie.

 

DE NEDERLANDSE VERTALING

 

HERSENSPOELING   Vertaald door C. Willem Teunisse

BRAIN-WASHING, 62 pagina's, lijkt op een sciencefiction  verhaal tot je je beseft dat het een strategisch plan bevat dat ruim vijftig jaar geleden is geschreven. 

Als je terugkijkt zie je dat het plan van toen, nu volledig in werking lijkt te zijn. 

De definitie van het woord Psychopolitiek: 

"De kunst en wetenschap van het tot stand brengen en het in stand houden van de heerschappij over gedachten en loyaliteiten van individuen, ambtenaren, instanties en de massa en het teweegbrengen van de verovering van vijandige naties door middel van “geestelijke gezondheidszorg”.

KLIK HIER  voor de printversie van de Nederlandse vertaling 

 

 

 

Hoewel dit boek over hersenspoeling en de verovering van naties middels de “geestelijke gezondheidszorg” eigenlijk te waanzinnig was voor woorden, verklaarde het voor ons onbegrijpelijke uitspraken van een aantal kopstukken uit de internationale psychiatrie. Ze pasten binnen de methodiek zoals die te lezen is in Brain-Washing.

Hieronder vindt u een aantal van die uitspraken. De sprekers, deden ze op strategische bijeenkomsten waar het beleid en de doelen van de psychiatrie, wereldwijd, werden uiteengezet.

 

UITSPRAKEN VAN DE "BIG SHOTS".

 

Dr. J. R. Rees

Voormalig onderdirecteur van de het Tavistock instituut voor psychologische oorlogsvoering.

 In 1948 de eerst gekozen voorzitter van de Wereld Federatie voor de Geestelijke Gezondheid.

1940: Op 18 juni gaf de vooraanstaande psychiater Dr. J.R. Rees, één van de medeoprichters van de World Federation for Mental Health (WFMH), een lezing met de titel: “Strategische Planning voor de Geestelijke Gezondheid” op de jaarlijkse algemene bijeenkomst van de Nationale Raad voor Geestelijke Hygiëne in Engeland.

Hij legde aan de toehorende psychiaters uit dat de psychiatrie de verantwoordelijkheid had om alle belangrijke sociale sectoren over te nemen.

REES: “We kunnen daarom gerechtvaardigd onze mening naar voren brengen over de juiste ontwikkeling van de menselijke geest, zelfs al is onze kennis incompleet. We moeten ons erop richten om door te dringen in elke onderwijskundige activiteit in ons nationale leven… 

We hebben een zinvolle aanval uitgevoerd op een aantal beroepen. De twee gemakkelijkste waren natuurlijk het onderwijs en de Kerk; de twee moeilijkste zijn justitie en de geneeskunde”.

Rees was schaamteloos bot:

REES: “Als we de professionele en sociale activiteiten van anderen gaan infiltreren moeten we naar mijn mening de totalitaire regimes imiteren en een soort van vijfde colonne (een groep die samenwerkt met de vijand) vormen!…Laten we daarom allemaal, in het geheim een ‘vijfde colonne’ vormen”.

 

 

 

Dr. G. Brock Chisholm

Directeur Generaal van de World Health Organization (WHO) 1948 / 1953

President  van de wereldraad voor de Geestelijke Hygiëne 1957 / 1958. 

 

1945: In dat jaar stelde een ander kopstuk, de Canadese psychiater en medeoprichter van de World Federation for Mental Health (WFMH) en de eerste directeur van de World Health Organization (WHO), dr. G. Brock Chisholm.

CHISHOLM: “We hebben allerlei giftige zekerheden geslikt zoals die ons gevoerd werden door onze ouders, onze zondagsschoolleraren, onze politici, onze priesters, onze kranten en anderen met gevestigde belangen in het controleren van mensen…de onvermijdelijke resultaten zijn frustratie, inferioriteit, neurosen en het onvermogen om van het leven te genieten, helder te redeneren of om een wereld te maken waar we in kunnen leven".

CHISHOLM: “Zonder de uitgebreide hulp van psychologen en psychiaters is het zeer waarschijnlijk dat de mensheid de angstaanjagende veranderingen die gaande zijn niet lang zal overleven”.

Hij dreigde dat het menselijk ras niet gered kon worden als het niet bevrijdt zou worden van “het verwarde en verdraaide emotionele en geestelijke functioneren”. Hij drong erop aan dat psychologen en psychiaters de leiders zouden worden in de “geplande ontwikkeling van een nieuw soort mensen…”

Chisholm claimde dat: “Als het ras bevrijdt moet worden van de kreupel makende last van goed en kwaad, het de psychiaters moeten zijn die de eerste verantwoordelijkheid hiervoor nemen”

CHISHOLM: "Het doel van elke effectieve psychotherapie”, zei hij, zou het “uitschakelen van het begrip van goed en kwaad zijn.

CHISHOLM:  “Om wereldoverheersing te bereiken is het noodzakelijk om individualisme, loyaliteit aan familietradities, nationaal patriottisme en religieuze leerstellingen uit het verstand van mensen te verwijderen.”

   

 

Tijdens een bijeenkomst van de Wereld Federatie voor de Geestelijke Gezondheid.

1948: De psychiatrische plannen uit dit jaar om religie, politiek en het publiek meer “van deze tijd” te maken, werden bevorderd door de oprichting van de World Federation for Mental Health (WFMH). 

Een rapport van de WFMH uit die tijd stelt: 

“...Het gezin is op dit moment één van de belangrijkste obstakels voor een verbeterde geestelijke gezondheid en moet waar mogelijk worden verzwakt, om individuen in het algemeen en kinderen in het bijzonder te bevrijden van de dwang van het familieleven”...

   
 

Deze planning is een aantal decennia geleden neergezet. Laten we er in het heden nog eens naar kijken en ons wat vragen stellen:

1. Kunt u één sociale sector noemen waar de psychiatrie niet een vinger in de pap heeft?

2. Hoe is het momenteel gesteld met onze ideeën over goed en kwaad of met onze normen en waarden? 

3. Hoe is het op dit moment gesteld met religie, het vertrouwen in politici, het contact tussen ouders en kinderen of zaken als huwelijken en scheidingen? 

Alle bovenstaande teksten kunt u met de bijbehorende voetnoten en verwijzingen naar de herkomst, tezamen met veel andere psychiatrische wetenswaardigheden in chronologische volgorde, vinden in een verzamelwerk van mijn hand "Een kroniek van twee eeuwen psychiatrie",  28 pagina's.

KLIK HIER  voor de printversie van de kroniek.

 

STRATEGISCHE PLANNING.  STAP ÉÉN

 

In het boek "Brain-Washing" staat als één van de strategische stappen om hun positie te versterken, het volgende beschreven:  

"Elke poging tot onderzoek naar het feit of de psychiatrie of psychologie nu wel of niet ooit een werkelijk herstel heeft veroorzaakt, moet onmiddellijk ontmoedigd worden en belachelijk worden gemaakt ...". 

"...Om het te weerleggen moeten er ogenschijnlijk technische papieren bestaan, met enorme aantalen genezingen veroorzaakt door de psychiatrie en de psychologie. 

Waar mogelijk moeten percentages van genezingen, het maakt niet uit hoe fictief, verwerkt worden in wettelijke papieren die daarmee een achtergrond van 'bewijs' vormen waarmee onmiddellijk elke poging weerlegd moet worden om iemand te vinden die ooit geholpen is door de psychiatrie of psychologie". 

Op dit moment is het zo dat de psychiatrie zich beroept op wetenschappelijkheid en in al haar publicaties in de media, zinnen gebruikt als: "vele studies tonen aan" of "volgens recente onderzoeken".

Als zij dit soort mediacampagnes voeren, vragen wij dan ook altijd naar de genoemde studies en onderzoeken. Er zijn dan twee mogelijkheden; A. je krijgt het onderzoek niet, of B. dat wat ze claimen dat er in zou staan, staat er simpelweg niet in.

 

STAP TWEE

 

Tevens staat  het  volgende in "Brain-Washing" beschreven:  

"Door het gemakkelijk beschikbaar maken van allerlei soorten drugs, door het verstrekken van alcohol aan tieners, door zijn wilde opstandigheid te prijzen en aan te moedigen, door het stimuleren met sekslectuur en het aanbevelen van seksuele praktijken via de ideeën die uitgedragen kunnen worden door de seksuele voorlichtingsbureaus, kan de psychopoliticus de benodigde houding van chaos, ledigheid en nutteloosheid creëren..."

Commentaar lijkt mij overbodig.

 

STAP DRIE

 

 Nederlandse uitgave van de DSM-IV

Nog een strategische stap uit Brain-Washing:

"Verschillende types van krankzinnigheid moeten met moeilijke termen worden omschreven. 

De conditie op zich zou in duisternis moeten worden gehuld en door de vloed van woorden waarmee het omschreven kan worden, wordt in de rechtbanken en bij de onderzoekende geest duidelijk gemaakt dat er een wetenschappelijke benadering bestaat maar dat die te complex is om begrepen te worden".

En:

"Een psychopoliticus is niet geïnteresseerd in “therapeutische oplossingen” of “genezingen”. Des te groter het aantal krankzinnigen is in het land waar hij werkt, des te groter wordt het deel van de bevolking dat onder zijn toezicht valt en des te groter worden de voorzieningen waar hij gebruik van kan maken".

 

SZASZ OVER DE DSM-IV

 

Emeritus hoogleraar in de psychiatrie, Thomas Szasz, zegt over de DSM het volgende:

“De belangrijkste functie en het belangrijkste doel van de DSM is het verlenen van geloofwaardigheid aan de bewering dat bepaald gedrag, of beter gezegd, wangedrag, een geestelijke stoornis is en dat dergelijke stoornissen dus medische ziekten zijn. Hiermee krijgt bijvoorbeeld gokken dezelfde status als een hartinfarct .  

 

 

Dr. Thomas Szasz,  emeritus hoogleraar in de psychiatrie

KLIK HIER  voor de printversie van de Nederlandse vertaling van de complete toespraak. 

In deze print staat de tekst van het filmpje grijs gearceerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op het filmpje vind u delen uit de toespraak van Dr. Thomas Szasz, waarin hij zijn mening geeft over de waanzin van  psychiatrische diagnoses en de macht die de psychiatrie zich daarmee heeft verworven.  28-02-2004.

Hij stelt simpelweg:

"Geen enkele vorm van gedrag of wangedrag kan een ziekte zijn! Zo zitten ziekten niet in elkaar".

 

 

PSYCHIATRISCHE DRUGS 

 
   

1967:  In 1967 kwam een groep vooraanstaande psychiaters en doktoren bijeen in Puerto Rico om hun doelen voor het gebruik van bewustzijnsveranderende middelen op “gewone” mensen in het jaar 2000 vast te stellen. 

Hun plan bevatte ontworpen “bedwelmende middelen”, die eenzelfde behoefte zouden creëren als alcohol, marihuana, opiaten en amfetaminen, die “disassociatie en euforie” teweeg zouden brengen. 

Drugs om “het vermogen om te leren van het individu te vergroten, zouden zeer waarschijnlijk het hele onderwijsproces veranderen, zodat de tijd die nodig was om (welk onderwerp dan ook) te onderwijzen sterk verminderd zou kunnen worden. Hun invloed zou versterkt moeten worden door middel van ‘karakter vormend onderwijs'.

Hun rapport stelde: 

   

Degenen van ons die werken in dit veld zien een potentiële ontwikkeling in de richting van bijna totale controle over de menselijke emotionele staat, hun geestelijk functioneren en hun wil om te handelen. 

Deze menselijke verschijnselen kunnen gestart, gestopt of uitgeschakeld worden door het gebruik van verschillende soorten chemische stoffen”. 

Wat wij op dit moment met onze wetenschap kunnen produceren zal effect hebben op de hele samenleving”.

Het aantal uitgeschreven recepten in Nederland in 2007. Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen.

Er zijn 615.000 recepten afgegeven voor ADHD-medicatie zoals Ritalin, Concerta, Strattera, Dexedrine enz. Deze middelen vallen onder de Opiumwet . Van de gebruikers van deze medicatie  is 25% jonger dan 10 jaar en 44% is tussen 11 en 20 jaar. In de afgelopen 3 jaar is het aantal uitgeschreven recepten verdubbeld.

Er zijn 6.200.000 recepten afgegeven voor antidepressiva. Dit is een stijging van 7,1% in vergelijking met 2006.  8.500 van de antidepressivagebruikers is jonger dan 18 jaar.

Er zijn 2.200.000 recepten afgegeven voor antipsychotica. In vergelijking met 2006 is dat een stijging van 8%.

 In 2005 (de meest recente cijfers) werden er 10.800.000 recepten afgegeven voor benzodiazepines (In de volksmond “de pammetjes”. Een groep middelen zoals oxazepam en temazepam, die worden gegeven tegen angsten en spanningen).                    

 

Voor diegene onder u die behoefte heeft aan meer informatie aangaande de gevaarlijke bijwerkingen van psychiatrische medicatie zoals ADHD-medicatie, antidepressiva en antipsychotica, kan het boekje dat hiernaast staat afgebeeld downloaden en uitprinten.

In deze brochure treft u een enorm aantal internationale onderzoeken en waarschuwingen aan en dingen die u zou kunnen doen als u wat minder goed in uw vel zit.

KLIK HIER voor de printversie.

 

TOT SLOT. 

 

Ik begrijp dat de informatie die u op deze site hebt gelezen moeilijk te accepteren kan zijn. U heeft dan ook in korte tijd veel nieuwe informatie gehad. 

Op dit moment heeft de psychiatrie de macht om u, puur gebaseerd op een subjectieve niet wetenschappelijk onderbouwde opinie over uw gedrag of uw emoties, van straat of uit uw huis te halen, u voor onbepaalde tijd weg te sluiten en u (binnenkort met de wet aan hun kant) gedwongen te behandelen met potentieel gevaarlijke en bewustzijnsveranderende drugs of hersenbeschadigende elektroshocks.

Mensen verwachten dat het "allemaal wel mee valt" en dat hun rechten in Nederland goed beschermd zijn. Pas wanneer mensen te maken krijgen met de verstrekkende gevolgen van het stigma "geestelijk gestoord" en bemerken dat ze daarmee volledig rechteloos zijn geworden, beseffen ze de ernst van de situatie.  

Slachtoffers durven hun verhaal vaak niet naar buiten te brengen of zijn te bang om een klacht in te dienen omdat ze eenvoudigweg niet gehoord of gelooft worden. Toch biedt de wet de mogelijkheden wel en patiënten zullen daar gebruik van moeten maken om de situatie voor toekomstige patiënten te verbeteren.

Ook voor hen geldt dat ze verantwoordelijk zijn voor de kennis die ze bezitten. Vraag je af waarom de kopstukken de dingen gezegd en geschreven hebben die u op deze site kunt vinden. 

Vraag niet voor wie de bel luidt, hij luidt voor u.

 

Carl R. Rogers. 

Voormalig voorzitter van de Amerikaanse Psychologische Associatie.

 

 

1960:  Carl R.Rogers, voormalig voorzitter van de American Psychological Association, tevens de onderwijskundig psycholoog die verantwoordelijk was voor de invoering van psychologische onderwijsprogramma’s op de scholen.

ROGERS: …We kunnen ervoor kiezen om onze groeiende kennis te gebruiken om mensen tot slaaf te maken op manieren die je eerder niet had kunnen dromen.

Ze hun persoonlijkheid afnemen, ze onder controle houden met middelen, die zo zorgvuldig zijn uitgekozen, dat ze zich misschien wel nooit bewust zullen worden van het verlies van hun persoonlijkheid…”  

 

 

Vance Packard, The People Shapers, (Bantam Books, Inc., New York, 1977), Jan. 1979 editie, binnenkant van de omslag.

Deze uitspraak vind u in `De kroniek van twee eeuwen psychiatrie`.